Tellimistingimused

1. Tellimistingimuste kehtivus
Käesolevad tellimistingimused kehtivad ostu-müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse tellimuskirja alusel telliva isiku (edaspidi Tellija) ning Sippe Reklaamkink OÜ (edaspidi Müüja) vahel.

2. Hinnad
Müüja veebilehel (www.sippe.ee) olevad hulgihinnad on Eurodes (EUR) ja ei sisalda käibemaksu (20%) ega transpordi- või saatmiskulusid. Ostjal on võimalik tellida kauba kohaletoimetamiseks Sippe Reklaamkink OÜ poolt pakutavat transporditeenust, mille maksumus arvestatakse ja esitatakse Tellijale iga tellimuse kohta eraldi.

Kauba ja teenuste tegelikud hinnad lepitakse eelnevalt kokku Tellija ja Müüja vahel. Tellija esitab hinnapäringu, mille põhjal müüja teeb hinnapakkumise, mis üldjuhul kehtib 30 päeva. Juhul kui kokkulepitud hindade aluseks on teatud toodete kogus ja Ostja ei osta sellist kogust tooteid siis on Müüjal õigus ja Ostjal kohustus kauba ja teenuste hinnad uuesti läbirääkida ja kokku leppida. Sama kehtib ka ettenägematute tootmishindade, transpordi hindade või valuutakursside muutumise korral.

3. Tellimine ja tellimuse kinnitus
Leping jõustub kui Tellija teeb Müüjale tellimuse või nõustub hinnapakkumisega ja Müüja saadab Tellijale kirjaliku tellimuskirja kinnitamiseks. Tellija saab esitada tellimuse igal ajal e-maili või telefoni teel. Juhul, kui Tellija on teavitanud Müüjat oma e-posti aadressist, siis edastatakse talle tellimuskiri elektroonselt. Tellimuskiri sisaldab tellimuse numbrit, tellitud toodete loetelu (s.h. kogused ja hinnad) ning info kauba saatmise ja maksmise kohta. Juhul kui Tellijal puudub e-posti aadress siis Tellijal on õigus saada Müüjalt tellimuskiri oma tavapostiaadressile.

Enne tellimuskirja kinnitamist on Tellijal õigus tutvuda toote näidistega. Kui näidis vastab Tellija ootustele, siis teavitab sellest Müüjat e-maili teel ja kinnitab tellimuskirja allkirjaga või e-maili kinnitusega.

Kui Tellija ei ole avaldanud soovi näha ennem tellimuse kinnitamist toote näidist või ei ole kasutanud võimalust nendega tutvumiseks, sellisel juhul loetakse tellimus vastavaks Tellija ootustele ja hilisemaid pretensioone Müüja ei rahulda.

Lisa selgitused ja tingimused kauba garantii kohta leiab punktis 7.

4. Tellimuse eest maksmine
Tellimuse eest tuleb tasuda Müüja poolt esitatud arvel või tellimuskirjal näidatud summa Müüja pangakontole arvel näidatud maksetähtajaks.
Müüja laos asuva kauba puhul 100% tellitud kauba hinnast ülekandega Müüja kontole või sularahas Müüja esindajale hiljemalt kauba Tellijale või Tellija volitatud isikule üleandmisel kauba üleandmise kohas.
Tellitava kauba puhul 50% tellitud kauba hinnast ja 100% transpordi hinnast ettemaksuna Müüja kontole Müüja poolt esitatud tellimuskinnituse alusel ja 50% kauba jõudmisel Müüja lattu, kui tellimuskirjas ei ole kokku lepitud teisiti.
Viivis on 0,1% arve summast iga hilinetud päeva eest.

5. Kauba kättetoimetamine
Tellitud kauba üleandmise koht on Tellija poolt näidatud kauba saaja aadress Tellimuse esitamise hetkel. Tellitud kauba üleandmise kohta võib muuta ainult Tellija ja Müüja kirjalikul kokkuleppel. Kauba mahalaadimise transpordivahendilt (furgoonist, konteinerist) korraldab Tellija. Tellija on kohustatud kauba Müüja poolt teatatud ajal vastu võtma. Kui Tellija ei võta kaupa Müüja poolt teatatud ajal vastu siis on Müüjal õigus nõuda Tellijalt kauba hoidmisega, kindlustusega, laadimisega ja lisatranspordiga seotud kulude katmist. Müüja annab oma parima, et täita tellimus kokkulepitud tähtajaks. Kauba saatmise hilinemine ei anna ostjale õigust nõuda transpordi hinna vähendamist või muud kompensatsiooni. Kui tellija tühistab või muudab Müüjale esitatud tellimust pärast tellimuskinnituse saamist siis on tellija kohustatud müüjale hüvitama kõik tellimuse tühistamisest või muutmisest tulenevad kulutused.

6. Tellimuse täitmise tähtajad
Tellimuse täitmise tähtajad on järgmised:
Müüja laos asuvad kaubad 5-7 tööpäeva.

Tootjatelt või vaheladudest tellitavad kaubad Euroopast 2-3 nädalat, Aasiast 2-3 kuud.

7. Garantii ja Müüja piiratud vastutus
Kõikidele Müüja poolt müüdud kaupadele kehtivad vastava tootja garantiitingimused  ja on vastavuses hetkel kehtivate Eesti seadustega.

Müüja garanteerib Tellijale, et kõik müüdud tooted vastavad, vastava tootja tehnilisele spetsifikatsioonile ja ei oma tavapärase kasutamise korral materjali- ja tootmisdefekte

Garantii ei kehti ühelegi tootele, mida kasutatakse rentimiseks või muuks kaubanduslikuks tegevuseks, aga samuti toodetele, mille puudused on tingitud valest kasutamisest, õnnetusjuhtumist, avariist, tavapärasest kulumisest või ebakompetentsest ja valede töövahenditega teostatud parandamisest. Garantii kehtib ainult esialgsele ostjale ja ei ole edasiantav kauba edasimüümisel. Müüja ei vastuta Ostja saamata jäänud tulude, ärikahjude, toote kasutamisest tingitud kehavigastuste ja muu otsese või kaudse kahju eest. Müüja vastutus on piiratud kauba arvel esitatud maksumusega. Müüja ei ole vastutav defektsete osade asendamisega seotud tööjõu- ja transpordikulude eest.

8. Logode pealekandmine toodetele

Trüki korral on toodetele lubatud praak -5%, tulenevalt tööluse ja toodete ettenägematute eripärasustest. Keraamiliste toodete trüki puhul võib esineda ka väikseid värvi kõikumisi, kuna tooted kuumutatkse pärast töötlust kõrgel temperatuuril. Kui toode vajab lahti / kokku pakkimist või monteerimist, võimaldamaks peale kanda logo, siis selle lisatöö maksumuse lepib Ostja kokku Müüjaga eraldi, tellimuse hetkel kehtiva hinnakirja alusel.

9. Kujundus töölehe koostamine ja kinnitamine.

Töötluseks vajaminevad failid tuleb esitada vektorgraafikas Corel Draw programmis või samaväärse programmi omas. Kui Ostjal puuduvad eelnimetatud formaadis failid, siis Müüja koostab need ise vastavalt Ostja juhistele. Vajalikud kujundustööd arvestatakse tellimuse hetkel kehtiva tunni hinna alusel.

Müüja koostab kujunduse töölehe, mille Ostja on kohustatud üle vaatama ja kinnitama selle sobivust kas allkirjaga või e-posti teel. Võimalikest muudatustest tuleb Ostjal teavitada Müüjat viivitamatul ennem kujunduse kinnitamist.

Kui kujundus töölehele on sattunud viga, siis peale Ostja poolset kujundus töölehe kinnitust hilisemaid pretensioone Müüja ei rahulda.

10. Kauba tagastamine
Tellijal on õigus tagastada tellitud kaup, ainult vastava kokkuleppe alusel müüjaga. (Eraisikutel on see õigus, internetist ostu puhul 14 päeva jooksul, alates kauba kättesaamise päevast, müüja poolt esitatud arve alusel, kui toode on defektne või ei vasta tootja poolt esitatud kvaliteedinõuetele.

Tagastatav kaup peab olema uus, see ei tohi olla kasutatud ja peab olema avamata originaalpakendis. Tagastatavat kaupa ei võeta Tellijalt enne vastu kui Müüja on selleks andnud oma nõusoleku. Müüja asendab defektsed tooted samaväärsete toodetega või tagastab Tellijale tellimuse eest tasutud summa kaasa arvatud transpordikulu (ainult Eesti piires) juhul kui see on mõistlik (s.o. odavaim võimalik) ja dokumentaalselt tõestatud (vedaja poolt esitatud arve).

Müüja kannab tagastamisele kuuluva summa Tellija poolt näidatud pangaarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates kauba tagastamisest.
Defektideta tooteid tagasi ei osteta.

11. Müüja õigus lepingust taganeda
Müüjal on õigus tühistada Tellija poolt esitatud tellimus juhul kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida, s.h. varude ammendumise tõttu, tootmise lõpetamise tõttu või põhjusel et kauba tarnimise tähtaeg ei ole majanduslikult enam mõistlik. Tellijat informeeritakse sellest esimesel võimalusel kas telefoni, e-maili või posti teel. Tellija tasutud ettemaksed tagastatakse sel juhul viivitamatult, hiljemalt aga 30 päeva jooksul Tellija poolt näidatud pangaarvele.

12. Omandireservatsioon
Tellimuse alusel Tellijale tarnitud kaup jääb kuni hinna täieliku tasumiseni Müüja omandiks.

13. Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Müüjal on õigus koguda Tellija poolt Müüjale e-maili saatmisega või tellimuse esitamisega vabatahtlikult avaldatud isikuandmeid nagu täielik nimi, e-maili aadress, postiaadress ja telefoni number. Müüjal on õigus kasutada Tellija andmeid informatsiooni edastamiseks toodete ja tellimuste kohta. Müüja võib vajadusel avaldada Tellija andmeid tellimuse täitmiseks ka oma hankijatele, transpordiettevõttele, tolliametile jm. Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine.

14. Force majeure
Müüja ei ole vastutav Tellija ees Lepingu mittetäitmise või hilinemise pärast kui see on põhjustatud sündmusest, mille üle puudub Müüjal kontroll, sh sisseostetud teenusena teostatud transpordi viivitused, tulekahju, plahvatust, loodusõnnetust, sõda, avaliku võimu kandja otsuseid, embargot, streiki, terrorismi, rahvarahutusi jne, mis pikendavad Lepingus toodud tellimuse täitmise tähtaegu perioodi võrra, mille jooksul lepingu täitmine on nimetatud tegurite tõttu peatunud.

15. Nõuete pantimine ja loovutamine
Müüja jätab endale õiguse loovutada ja pantida Tellijaga sõlmitud ostu-müügilepingust tulenevaid nõudeid kolmandatele isikutele. Müüjal on õigus nõuda Tellijalt Tellija poolsete maksetega viivitamisel sisse ka Tellijaga sõlmitud ostu-müügilepingust tulenevate nõuete sissenõudmisega kaasnevad vajalikud ja mõistlikud kulud, s.h. kulud õigusabile ning inkassoteenustele.

16. Kohaldatav õigus
Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

17. Müüja
SIPPE REKLAAMKINK OÜ, Liimi 1 / 206, Eesti
Tel: +372 56243801
E-mail: info@sippe.ee
Web: www.sippe.ee
Reg.nr. 11907938
KMKR: EE101354671

Pank: Swedbank AS
Konto nr.221049186609

IBAN: EE222200221049186609

SWIFT: HABAEE2X Swedbank